यातायात व्यवस्था कार्यालय रुकुम पश्चिम चौरजहारीमा स्थापना भयो

 

यातायात व्यवस्था कार्यालय रुकुम पश्चिम चौरजहारी स्थापना भएसँगै चार जिल्लाका सर्वसाधारणले सेवा लिन सहज । सुर्खेत–नेपालगन्ज जानुपर्ने बाध्यता हट्नुका साथै यातायातको क्षेत्रमा देखिएका विकृतिसमेत कम हुँदै गएका छन् । तस्बिर : हेमन्त केसी/रासस

oftfoft Joj:yf sfof{no
hfh/sf]6, !$ h]7 M oftfoft Joj:yf sfof{no ?s’d klZrd rf}/hxf/L :yfkgf eP;Fu} rf/ lhNnfsf ;j{;fwf/0fn] ;]jf lng ;xh . ;’v]{t–g]kfnuGh hfg’kg]{ afWotf x6g’sf ;fy} oftfoftsf] If]qdf b]lvPsf ljs[lt;d]t sd x’Fb} uPsf 5g . tl:a/ M x]dGt s];L÷/f;;

Recommended For You

About the Author: Pradhanata News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *